CALL / TEXT (SMS / WhatsApp) (780) 975-8796
Cart 0

Gekisai Dai

 

Stances

 • Musubi Dachi
 • Kiba Dachi
 • Sanchin Dachi

Blocks

 • Jodan Uke
 • Yoko Gedan Barai
 • Uchi Uke

Strikes

 • Jodan Oi Tsuki
 • Gedan Gyaku Tsuki
 • Shuto Yoko Ganmen Uchi
 • Morote Tsuki
 • Jodan Ago Hiji Ate

Kicks

 • Chudan Chusoku Mae Geri
 • Ashi Barai