CALL / TEXT (SMS / WhatsApp) (780) 975-8796
Cart 0

Pinan Sono Go

 

Stances

 • Kokutsu Dachi
 • Heisoku Dachi
 • Zenkutsu Dachi
 • Kake Dachi
 • Kiba Dachi

Blocks

 • Uchi Uke
 • Morote Uchi Uke
 • Gedan Juji Uke
 • Jodan Shuto Juji Uke
 • Gedan Barai
 • Haishu Uke

Strikes

 • Gyaku Tsuki
 • Oi Tsuki

Kicks

 • Uchi Mawashi Keagi