CALL / TEXT (SMS / WhatsApp) (780) 975-8796
Cart 0

Pinan Sono Yon Ura

 

Stances

 • Kokutsu Dachi
 • Zenkutsu Dachi
 • Tsuru Ashi Dachi
 • Kake Dachi

Blocks

 • Shuto Jodan Uke/Shuto Uchi Uke
 • Gedan Juji Uke
 • Morote Uchi Uke
 • Morote Gedan Barai
 • Shuto Mawashi Uke

Strikes

 • Uraken Uchi Jodan
 • Chudan Hiji Ate
 • Shuto Yoko Ganmen Uchi
 • Uraken Shomen Ganmen Uchi
 • Oi Tsuki
 • Gyaku Tsuki

Kicks

 • Yoko Geri Chudan
 • Jodan Mae Geri
 • Hiza Geri