CALL / TEXT (SMS / WhatsApp) (780) 975-8796
Cart 0

Sokugi Taikyoku Sono Ichi

 

Stances

  • Zenkutsu Dachi

Blocks

  • Morote Gedan Barai

Kicks

  • Kansetsu Geri
  • Chusoku Mae Keagi