CALL / TEXT (SMS / WhatsApp) (780) 975-8796
Cart 0

Sokugi Taikyoku Sono Ni

 

Stances

  • Zenkutsu Dachi

Blocks

  • Morote Gedan Barai

Kicks

  • Yoko Geri Chudan
  • Chusoku Mae Geri