CALL / TEXT (SMS / WhatsApp) (780) 975-8796
Cart 0

Yantsu

 

Stances

 • Musubi Dachi
 • Zenkutsu Dachi

Blocks

 • Shotei Gedan Uke
 • Jodan Koken Uke
 • Heito Uke

Strikes

 • Morote Jodan Tsuki
 • Uraken Mawashi Uchi
 • Yohon Nukite
 • Chudan Oi Tsuki
 • Shuto Uchi Komi

Kicks

 • Jodan Chusoku Mae Geri