CALL / TEXT (SMS / WhatsApp) (780) 975-8796
Cart 0

Pinan Sono Yon

 

Stances

  • Kokutsu Dachi
  • Zenkutsu Dachi
  • Tsuru Ashi Dachi
  • Kake Dachi

Blocks

  • Shuto Jodan Uke/Shuto Uchi Uke
  • Gedan Juji Uke
  • Morote Uchi Uke
  • Morote Gedan Barai
  • Shuto Mawashi Uke

Strikes

  • Uraken Uchi Jodan
  • Chudan Hiji Ate
  • Shuto Yoko Ganmen Uchi
  • Uraken Shomen Ganmen Uchi
  • Oi Tsuki
  • Gyaku Tsuki

Kicks

  • Yoko Geri Chudan
  • Jodan Mae Geri
  • Hiza Geri