CALL / TEXT (SMS / WhatsApp) (780) 975-8796
Cart 0

Sokugi Taikyoku Sono San

 

Stances

  • Zenkutsu Dachi

Blocks

  • Morote Gedan Barai

Kicks

  • Yoko Geri Jodan
  • Uchi Mawashi Keagi
  • Soto Mawashi Keagi