CALL / TEXT (SMS / WhatsApp) (780) 975-8796
Cart 0

Taikyoku Sono Ichi

 

Stances

  • Zenkutsu Dachi

Strikes

  • Jodan Oi Tsuki

Blocks

  • Gedan Barai